Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SELFLOVESTORE.PL

 
 
Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzony przez Barbarę Zaczkiewicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą firmy: Barbara Zaczkiewicz Selflovestore.pl (dalej zwaną "przedsiębiorcą"), z siedzibą w Jadowniki 58a, 27-225 Pawłów, za pośrednictwem sklepu internetowego selflovestore.pl (zwanego dalej "drogerią internetową") oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych przez prowadzącego działalność gospodarczą przedsiębiorcę pod nazwą firmy: Barbara Zaczkiewicz Selflovestore.pl
 
 
 
§ 1. INFORMACJE PODSTAWOWE I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 
1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.selflovestore.pl oraz sprzedaż w nim towarów drogą elektroniczną prowadzone są przez Barbarę Zaczkiewicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą firmy: Barbara Zaczkiewicz Selflovestore.pl, z siedzibą w Jadowniki 58a, 27-225 Pawłów,(zwaną dalej "sprzedającym"); wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, będącą jednocześnie właścicielem sklepu internetowego selflovestore.pl (NIP: 6642146731, REGON:389165314); e-mail: kontakt.selflovestore@gmail.com
2. Docelowa domena (adres) sklepu internetowego to www.selflovestore.pl
3. Adres e-mail, na którego należy kierować wszelkie wiadomości związane z czynnościami wykonanymi w sklepie przez Klienta to: kontakt.selflovestore@gmail.com, dotyczy to również reklamacji oraz zwrotów.
4. Obsługa sklepu jest do dyspozycji klientów w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 9:00 do 15:00.
5. Sprzedaż towarów drogą elektroniczną odbywa się w oparciu i zgodnie z:
 
a) ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. nr 144 p. 1204 z poźn. zm.);
b) ustawą z dn. 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827 z póź. zm.);
c) usttawą z dn. 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (dz.U z 2014r. poz 121 z późn. zm.);
d) Niniejszym Regulaminem, który został wydany w tryb. ar. 8 ust.1 pkt. 1  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
6. Treść niniejszego regulaminu jest ogólnodostępna dla klienta, którego treść może znaleźć na stronie www.selflovestore.pl w stopce (na dole strony), w zakładce Regulamin.
7. Regulamin określa:
a) rodzaj i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną,
b) warunki i tryb zawierania umów sprzedaży,
c) zasady korzystania ze sklepu internetowego selflovestore.pl,
d) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z panelu klienta na ww.stronie,
e) warunki płatności towaru zamieszczonego na stronie,
f) warunki, sposób oraz termin dostawy zakupionego towaru przez klienta,
g) warunki oraz tryb odstępowania od Umowy Sprzedaży przez Klienta,
h) warunki oraz tryb odstępowania od Umowy Sprzedaży przez Sprzedającego,
i) postępowanie reklamacyjne dotyczące towarów,
j) postępowanie reklamacyjne dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną,
k) wymagania techniczne (po stronie klienta), niezbędne do realizacji ww. usług,
8. Klient przed zakupem musi zapoznać się z regulaminem oraz dokonać jego akceptacji przed dokonaniem zakupu na stronie selflovestore.pl
 
 
 
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 
 
1. Niniejszy regulamin (dalej jako "Regulamin")określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.selflovestore.pl
2. Sklep internetowy www.selflovestore.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się ustawodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące wymagania techniczne:
a) przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki "cookies"
b) Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej,
c) FireFox w wersji 7.x lub nowszej,
d) Chrome 15.x,
e) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s,
f) Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
 
 
 
 
§  3. REJESTRACJA
 
 
 
1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.
2. Rejestracja Klienta jest nieobowiązkowa oraz nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym. Klient może dokonać zakupu bez rejestracji, po zapoznaniu się z Niniejszym regulaminem oraz zaakceptowaniu go.
3. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na Stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedającego poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
4. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem Sklepu, akceptując jego treść w formularzu rejestracyjnym. 
5. Rejestracja umożliwia Klientowi logowanie do Konta Klienta na Stronie Sklepu selflovestore.pl
6. Warunkiem rejestracji Klienta w Sklepie, jest akceptacja niniejszego Regulaminu Sklepu oraz podanie Danych Osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
7. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych dzięki odpowiedniemu zaznaczeniu pola w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sprzedający wyraźnie informuje Klienta o celu zbierania Danych osobowych, a także o znanych Sprzedającemu lub o przewidywanych odbiorcach tych danych.
8. Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedającym umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.
9. Po wysłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Klienta, otrzymuje on niezwłocznie wiadomość drogą elektroniczną (e-mail) potwierdzającą rejestrację w Sklepie, przez Sprzedającego. W tym momencie zostaje zawarta umowa oświadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość logowania się oraz wprowadzania zmian danych dokonanych przy rejestracji w Koncie Klienta.
 
 
§ 4. ZAMÓWIENIA
 
 
 
1. Do złożenia Zamówienia klient musi:
a. zaakceptować Regulamin
b. wypełnić formularz zamówienia dostępny pod adresem www.selflovestore.pl/formularz_zamówienia
c. zatwierdzić poprawność wypełnionego formularza.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez selflovestore.pl przez całą dobę. Zamówienia złożone w dni robocze po godz 11:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od godz 9:00 następnego dnia roboczego.
3. Selflovestore.pl realizuje zamówienia na terenie Polski.
4. Klient, przesyłając do selflovestore.pl zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów ze sprzedającym. Wysłane przez sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy klientem a sprzedającym.
5. W sprawach dotyczących zamówienia sprzedający będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie na numer podany przy składaniu zamówienia lub w formie korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia.
6. W przypadku niedostępności produktu oferowanego w selflovestore.pl i zamówionego przez klienta, sprzedający poinformuje niezwłocznie Klienta w treści wysłanej korespondencji elektronicznej.
7. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
8. Zmiana w zamówieniu lub jego anulowanie może być dokonane najpóźniej do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Warunkiem wprowadzenia zmian w zamówieniu jest potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) prawidłowości przesłanych przez sprzedającego zmian w zamówieniu.
 
 
 
§5. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA
 
 
1. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu otrzymania płatności na rachunek bankowy sprzedającego, w przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem. W przypadku wyboru płatności za pobraniem realizacja następuje w ciągu 48h od złożenia zamówienia przez Klienta.
2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Klienta. W przeciwnym wypadku oferta selflovestore.pl nie jest wiążąca i zamówienie zostaje anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej (e-mail).
3. Bezpośrednio po dokonaniu płatności albo wyborze sposobu płatności za pobraniem, Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) potwierdzenie nadania przesyłki oraz numer listu przewozowego.
4. Przesyłka, oprócz zamówionego towaru zawiera fakturę Vat w formie papierowej tylko w przypadku kiedy klient sobie tego zażyczy wpisując "Faktura Vat" w pole "notatki" przy składaniu zamówienia. W przypadku braku notatki, faktura Vat zostaje wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail klienta, podany przy składaniu zamówienia. 
5. Zamówiony towar sklep selflovestore.pl wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych.
6. Koszty dostawy określone są na stronie internetowej w zakładce Koszty dostawy, umiejscowionej w stopce (na dole strony).
7. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych i jest uzależniony od dostępności danego produktu oraz wybranej formy płatności. 
8. W przypadku gdy Klient wprowadza zmiany w zamówieniu , powyższy termin biegnie na nowo od dnia potwierdzenia zmian przez Klienta.
9. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania istnieje możliwość sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera. Protokół szkody przesłany do sprzedającego wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
10. Ceny zamieszczone na Stronie Sklepu są podawane w Polskich złotych, zawierają podatek Vat, zatem są cenami brutto.
12. Cena produktów podawana przy produktach na stronie Sklepu nie zawiera kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są podawane w koszyku przy finalizacji zamówienia. Można je także sprawdzić w zakładce "Czas i koszty dostawy", umiejscowionej w stopce na Stronie internetowej.
13. Płatności w sklepie internetowym można dokonywać:
 1. przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich "Płatności Shoper", obsługiwany przez firmę Blue Media spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Haffnera (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę i po otrzymaniu z systemu informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
 2. Przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności "Przelewy24", za pośrednictwem PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej  (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego i po otrzymaniu z systemu informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności).
 3. Przelewem tradycyjnym, w placówce banku lub na poczcie. Dane Sprzedającego potrzebne do przelewu są wysyłane automatycznie po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną (e-mail). Na opłacenie zamówienia Klienta ma 3 dni robocze, w przypadku nie odnotowania wpłaty zamówienie zostaje anulowane. 
 4. Płatnością "Pobranie", płacąc gotówką kurierowi, przy odbiorze przesyłki. 

Informacje dotyczące metod płatności są również ogólnodostępne z zakładce "Formy Płatności", znajdującej się w stopce.

 
 
§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
 
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość , ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres siedziby firmy. Tj: Jadowniki 58a, 27-225 Pawłów, woj. Świętokrzyskie. lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres: kontakt.selflovestore@gmail.com
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest wtedy za niezawartą, a to, co strony wzajemnie świadczyły, podlega zwrotowi. 
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić sprzedającemu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem na adres siedziby firmy. (tj. Jadowniki 58a, 27-225 Pawłów, woj. Świętokrzyskie)
4. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaną nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
5. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest zwrócić rzeczy w stanie nie gorszym niż otrzymał; produkty zamówione muszą być fabrycznie zamknięte oraz posiadać 100% zawartości.
6.Zwrot dokonanych przez Konsumenta płatności, następuje do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych pierwotnie kosztów dostawy zakupionego towaru, jednak w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez selflovestore.pl najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy. Za datę dokonania zwrotu płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego firmy.
7. Firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej, w sposób wykraczający poza konieczny, do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
 
 
 
 
§ 7. PROCEDURA REKLAMACJI
 
 
 
1. Firma ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojma), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Firma odpowiada z tytułu rękojmi-, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (słownie: dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
2. Reklamacje należy składać na adres siedziby selflovestore.pl oraz drogą elektroniczną (e-mail).
3. Składając reklamację, należy dostarczyć do firmy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, które zostanie wysłane do klienta po zawiadomieniu drogą elektroniczną (e-mail).
4. W ramach reklamacji Klient może:
a. zażądać obniżenia ceny;
b. odstąpić od umowy, jedynie w sytuacji, gdy wada jest istotna;
c. zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
d) zażądać usunięcia wady.
5. W przypadku pierwszej reklamacji towaru Firma może nie uwzględnić żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, Firma wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad lub wadę usunie.
6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Firmę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast zaproponowanej przez Firmę wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez firmę.
7. Jeśli zarówno wymiana rzeczy na wolną od wad, jak i usunięcie wady okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów Firma zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.
8. Firma rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji do jej siedziby.
9. Klient traci uprawnienia określone w niniejszym paragrafie, jeżeli przed upływie dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Firmy o tym fakcie.
 
 
 
§8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 
 
 
1.Wykorzystywanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej selflovestore.pl ( w szczególności zdjęć, opisów towarów, znaków towarowych) bez pisemnej zgody Firmy jest zabronione.
2. Wszelkie prawa Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny, strony Internetowej sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na stronie internetowej ( za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, współpracujących ze Sprzedającym), należą do Sprzedającego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedającego na piśmie.
3. Informacje o Towarach zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego, w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 
 
§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
W związku z wejściem w życie z dniem 27 kwietnia 2016r Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jesteśmy zobowiązani poinformować Państwa, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Barbara Zaczkiewicz SELFLOVESTORE.PL z siedzibą w Jadowniki 58a, 27-225 Pawłów, wpisana do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6642146731, REGON: 389165314 

2. Przed złożeniem zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Firmę Selflovestore.pl, w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz świadczenia usług.

3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów, dostawcy oprogramowania niezbędnego do prowadzenia sklepu, dostawcy płatności, księgowej, współpracownikom, kontrahentom, odpowiednim organom publicznym oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup.

4 Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Selflovestore.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe w skutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

6. Klient ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, gdy udostępnione dane są niezbędne do korzystania z usług lub realizacji umowy sprzedaży, żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług lub rezygnacją ze złożonego zamówienia.

7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym z zakładce "Moje konto". W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej (e-mail) Newsletter okazji Selflovestore. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z tej usługi.

8. Okres przetwarzania danych trwa do momentu, w którym Sprzedający będzie mieć do tego podstawę prawną, zatem do momentu, w którym:

a. na Sprzedającym przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych Klienta

b. Klient cofnie zgodę na przetwarzanie danych

9. Sprzedający za wyraźną zgodą Klienta może przekazać dane osobowe  Klienta, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Sprzedaży firmie  Blue Media spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie ul. Haffnera, w przypadku jeśli Klient dokonał wyboru płatności, poprzez system płatności Shoper. Przekazanie dotyczy Danych Osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Blue Media S.A.

10. Sprzedający za wyraźną zgodą klienta może przekazać dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Sprzedaży firmie PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, w przypadku jeśli Klient dokonał wyboru płatności poprzez system Przelewy24. Przekazanie dotyczy Danych Osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayPro S.A. 

 

Informacja o Ochronie Danych Osobowych znajduje się, również w zakładce "Polityka prywatności" w stopce na Stronie internetowej oraz jest ogólnodostępna.

 
§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2021r. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie firmy i na stronie www.selflovestore.pl
2. Firma zastrzega sobie prawo do zamiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.selflovestore.pl
Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są zrealizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
3. Klienci posiadający Konto w selflovestore.pl zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy rejestracji. Jeżeli w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta o zmianie regulaminu, nie prześle on na adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt.selflovestore@gmail.com oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian, uznaje się, że zaakceptował zmiany Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827).
5. Klient zobowiązany jest do:
a. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez korzystanie ze wskazanych urządzeń i oprogramowania.
b. korzystania ze sklepu z sposób zgodny z: przepisami obowiązującymi w Polsce, postanowieniami regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 
 
 
§ 10.  DEFINICJE
 
 
 
1. Dni robocze- dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy,
2. Klient- podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i Przepisami Prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którymi może zawarta być Umowa Sprzedaży
3. Konsument- oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Konto Klienta- oznacza indywidualny dla każdego klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedającego po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarcia umowy świadczenia usługiProwadzenia Konta Klienta.
5. Regulamin- oznacza niniejszy regulamin
6. Rejestracja- oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą do korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
7. Sklep Internetowy (zwany dalej "Sklepem")- serwis internetowy dostępny pod adresem www.selflovestore.pl
8. Strona internetowa Sklepu- strona internetowa, pod którą sprzedający prowadzi sklep internetowy, działający w domenie selflovestore.pl
10. Sprzedający- oznacza Barbarę Zaczkiewicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą firmy Selflovestore.pl z siedzibą w Jadowniki 58a, 27-225 Pawłów (NIP:6642146731, REGON: 389165314), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu internetowego.
11. Towar- produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
12. Umowa Sprzedaży- oznacza umowę sprzedaży Towaru(ów) zawartą na zasadach określonych w Regulaminie, zawartą między Sprzedającym a Klientem na odległość z wykorzystaniem Sklepu internetowego
13. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta złożone sprzedającemu w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę danego towaru.
 
 
 
 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Barbara Zaczkiewicz, właściciel sklepu Selflovestore.pl, z siedzibą w Jadowniki 58a, 27-225 Pawłów, NIP: 6642146731
  1.2. Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest do zarejestrowanych klientów w sklepie Selflovestore.pl
  1.3. Program Lojalnościowy organizowany jest za pośrednictwem sklepu internetowego, której właścicielem i administratorem jest Organizator.

   

 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

  2.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być zarejestrowany Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.
  2.2. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz kliknięcie pola akcji. Utworzone w ten sposób konto stanowi również konto Klienta w Sklepie Internetowym. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Klient posiadający Konto w Sklepie Internetowym może przystąpić do programu lojalnościowego poprzez wybranie odpowiedniej funkcji w ustawieniach konta.
  2.1. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym zobowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt.selflovestore@gmail.com lub też pisemnie na adres: Jadowniki 58a, 27-225 Pawłów

 3. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

  3.1. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 15 października 2021 r. przez czas nieokreślony. Klient zachowuje prawo wykorzystania zgromadzonych środków przez okres trzech miesięcy po zakończeniu Programu.
  3.2. Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są Punkty tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym.
  3.3. Ilość Punktów przyznawanych Klientowi z tytułu zawieranej przez niego umowy sprzedaży Produktu jest wskazywana na stronie Sklepu Internetowego w opisie każdego Produktu biorącego udział w Programie Lojalnościowym.
  3.4. Dodatkowo Punkty mogą zostać przyznane za:
  3.4.1. Zapis do newslettera (30pkt);
  3.4.2. Napisanie recenzji Produktu w Sklepie Internetowym (10pkt);
  3.5. Klientowi nie przysługują Punkty w wysokości wskazanej zgodnie z pkt.
  3.4, w przypadku zawarcia umowy sprzedaży Produktu, gdy:
  3.5.1. w wyniku uzgodnień Klienta ze Sprzedawcą, Klientowi został przyznany dodatkowy rabat na ten Produkt lub gdy Klient posiada stały rabat w Sklepie Internetowym;
  3.5.2. w wyniku uzgodnień Klienta ze Sprzedawcą, Klient otrzymał dodatkowo za darmo inny Produkt (gratis) do Produktu, którego dotyczyła umowa sprzedaży;
  3.5.3. Klient odstąpił od umowy sprzedaży tego Produktu.
  3.6. Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu Organizator odnotowuje zwiększenie ilości Punktów przypisanych do danego Klienta w jego koncie Klienta w Sklepie Internetowym. Poza możliwością samodzielnego sprawdzenia ilości posiadanych Punktów ramach konta Klienta, Klient jest uprawniony także w każdej chwili uzyskać od Organizatora informację o ilości posiadanych Punktów – w tym celu Klient może kontaktować się z Organizatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt.selflovestore@gmail.com lub też pisemnie na adres: Jadowniki 58a, 27-225 Pawłów

 4. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW

  4.1. Klient jest uprawniony do wykorzystania przyznanych mu punktów na wymianę ich na zniżkę procentową (250pkt- 5% lub 500pkt- 10%) na kolejne zakupy w Sklepie.
  4.2. Środki przyznane Klientowi mogą być przez Klienta wykorzystane bezterminowo od dnia ich przyznania.
  4.3. Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi w Sklepie Internetowym.
  4.4. Zgromadzone punkty nie mogą zostać wypłacone Klientowi.

 5. DANE OSOBOWE

  5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.
  5.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego;
  5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
  5.4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 6.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@topkosmetyki.pl albo pisemnie na adres Administratora: Szczęsna 26, 02-454 Warszawa.

 6. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

  6.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie lojalnościowym za pośrednictwem opcji dostępnej w ramach konta, a także poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt.selflovestore@gmail.com lub też pisemnie na adres: Jadowniki 58a, 27-225 Pawłów. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
  6.2. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Programu Lojalnościowego w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o tym fakcie Klientów będących uczestnikami.

 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  7.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt.selflovestore@gmail.com lub też pisemnie na adres: Jadowniki 58a, 27-225 Pawłów
  7.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  7.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  8.1. Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.
  8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Partnerskim w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punktu oraz Nagrody.
  8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl